Spracovanie osobných údajov v prípade vyjadrenia súhlasu so zasielaním obchodných oznámení

1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 40949/B, aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, spracovávala nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • IČO
 • adresu pre doručenie
 • e-mail

---

2. Meno a priezvisko, názov spoločnosti, IČO a adresa pre doručenie budú spracované za účelom zaradenia do databázy záujemcov o zasielanie firemných tlačovín spoločnosťou GUMEX SK. Záujemcom vedeným v databáze, ktorý so spracovaním svojich osobných údajov vyslovili súhlas, budú zasielané firemné tlačoviny spoločnosťou GUMEX SK, napr. časopis Géčko alebo katalóg Dopravníkové pásy z GUMEXU. E-mail bude spracovaný za účelom zaslania potvrdenia o zaradení do databázy záujemcov o zasielaní firemných tlačovín.

---

3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 4 rokov, pokiaľ ho nepredĺžite.

---

4. Spracovanie osobných údajov je prevádzané spoločnosťou GUMEX SK spol. s r.o., teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre túto spoločnosť môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ informačného systému Redenge
 • poskytovateľ informačného systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovateľ informačného systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovateľ marketingového softwéru Quanda International s.r.o.
 • poskytovateľ služby B-inside s.r.o.
 • poskytovateľ služieb k rozoslaniu tlačovín 5 P Agency, spol. s r.o.
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčastnej dobe spoločnosť nevyužíva.

---

5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • udelený súhlas kedykoľvek odvolať, také odvolanie bude mať za následok zastavenie zasielania tlačovín,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.