Spracovanie osobných údajov

1. Spoločnosť GUMEX SK, spol. s r.o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, IČO: 36366811, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 40949/B (ďalej len GUMEX SK), spracováva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nasledujúce osobné údaje:

a. v prípade vášho dopytu po tovare a službách alebo iného vyjadrenia záujmu o spoluprácu:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • adresu sídla

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky tovaru a služieb, a jednaní o tejto ponuke. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou GUMEX SK spracovávané po dobu jednania o uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou GUMEX SK, najdlhšie 4 roky od vášho dopytu, pokiaľ neudelíte súhlas k ďalšiemu spracovávaniu.

b. v prípade vašej registrácie do užívateľského účtu:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ,  IČ DPH
 • adresu sídla

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre administratívu vášho účtu, vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a spoločnosťou GUMEX SK dôjde k uzatvoreniu takejto zmluvy. Také spracovanie umožňuje ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane o osobných údajov. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou GUMEX SK spracovávané pre účely administratívy vášho účtu po dobu aktívneho užívania účtu a ďalej 4 roky od realizácie posledného nákupu, najmenej však po dobu 4 rokov od založenia účtu, alebo po dobu 4 rokov od aktivácie účtu prevedenej v užívateľskom rozhraní vášho účtu.

c. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy:

 • meno a priezvisko
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla

Tieto osobné údaje je nutné spracovať za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 11 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovania zmluvných dokumentov po dlhšiu dobu.

---

2. Na e-mailovú adresu (prípadne tel. č.) vám budú v prípade uskutočnenia kúpy tovaru (alebo aspoň vloženia tovaru do nákupného košíka) pri spoločnosti GUMEX SK zasielané obchodné oznámenia, tento postup umožňuje ust. § 62 odst. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, pokiaľ ich neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať len obdobného tovaru či služieb a je možné sa kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodných oznámeniach – odhlásiť. E-mailová adresa bude spoločnosťou GUMEX SK používaná k zasielaniu obchodných oznámení po dobu 4 rokov od založenia užívateľského účtu alebo 4 rokov od realizácie posledného nákupu, pokiaľ nedôjde v priebehu tohto obdobia k odhláseniu z vašej strany.

Na poštovú adresu zákazníka budú spoločnosťou GUMEX SK zasielané taktiež obchodné oznámenia v podobe tlačovín (časopisy, katalógy, informačné letáky), a to na základe oprávneného záujmu spoločnosti GUMEX SK podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie. Proti spracovaniu poštovej adresy za účelom zasielania týchto tlačovín, je možné kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu, telefonicky – vzniesť námietku. Poštová adresa bude za týmto účelom spoločnosťou GUMEX SK zpracovávaná po dobu 4 rokov od posledného nákupu.

---

3. Spoločnosť GUMEX SK prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými môžu byť: 

 • poskytovateľ informačného systému Redenge
 • poskytovateľ informačného systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovateľ informačného systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovateľ marketingového softwaru Quanda International s.r.o.
 • poskytovateľ služby B-inside s.r.o.
 • poskytovateľ služieb k rozosielaniu tlačovín 5 P Agency, spol. s r.o.
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčastnej dobe spoločnosť nevyužíva.
---

4. Spoločnosť GUMEX SK predkladá následujúce kreditné informácie spoločnosti Bisnode Česká republika, a.s.:

 • IČO
 • číslo zákazníka
 • názov subjektu (môže obsahovať aj meno, pokiaľ je v názve, alebo sa jedná o OSVČ)
 • adresu
 • číslo faktúry
 • typ transakcie
 • dátum vystavenia faktúry
 • dátum splatnosti
 • datum úhrady
 • faktúrovaná čiastka
 • zostatok na faktúre

Tieto informácie sú predkladané za účelom minimalizácie kreditného rizika a umožňujú spoločnostiam a podnikateľom overiť si schopnosť svojich obchodných partnerov platiť za objednané tovary/služby. Spracovanie je umožnené na základe oprávneného záujmu správcu.

---

5. Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od spoločnosti GUMEX SK informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať od spoločnosti GUMEX SK vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si v spoločnosti GUMEX SK prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od spoločnosti GUMEX SK výmaz týchto osobných údajov – spoločnosť GUMEX SK výmaz prevedie, pokiaľ nie je v rozpore s platnými právnymi predpismi a oprávneným záujmom spoločnosti, výmaz však môže spôsobiť ukončenie jednania o zmluve či zrušenie užívateľského účtu
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na spoločnosť GUMEX SK alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Ako platca DPH musíme postupovať v súlade s požiadavkami ust. § 72 zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné previesť výmaz osobných údajov uvedených na nami vydaných daňových dokladoch vydaných spoločnosťou GUMEX SK.