Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe tovarov a / alebo služieb v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk, prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť s ručením obmedzeným GUMEX SK, spol. s r. o., so sídlom Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 36 366 811, DIČ: 2022198959, IČ DPH: SK 2022198959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4049/B (ďalej len ako „GUMEX SK“ alebo len ako „predávajúci“ alebo len ako „dodávateľ“). Tieto obchodné podmienky sa primerane použijú aj pri nákupe v kamenných predajniach v Bratislave, v Žiline, Košiciach a Zvolene.

2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je gumex@gumex.sk. Adresa elektronickej pošty na pobočky predávajúceho: bratislava@gumex.sk, zilina@gumex.sk, kosice@gumex.sk, zvolen@gumex.sk, telefónne číslo predávajúceho je +421 249 683 813 a telefónne číslo na jednotlivé pobočky: +421 249 683 801 , +421 412 420 010, +421 552 903 710, +421 249 683 816 pričom tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

Prevádzka Bratislava:
Stará Ivanská cesta 1E
821 04 Bratislava
+421 249 683 813
bratislava@gumex.sk

Prevádzka Žilina:
M. R. Štefánika 77
010 01 Žilina
+421 412 420 010
zilina@gumex.sk

Prevádzka Košice:
Južná trieda 78
040 01 Košice
+421 552 903 710
kosice@gumex.sk

Prevádzka Zvolen:
Lučenecká cesta 3559
960 01 Zvolen
+421 249 683 816
zvolen@gumex.sk

3. Tieto VOP, ako súčasť objednávky tovaru a / alebo služby a uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytnutí služby, upravujú vzťahy medzi spoločnosťou GUMEX SK ako predávajúcim tovaru, resp. poskytovateľom služby na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, bližšie vymedzujú ich vzájomné práva a povinnosti.

4. Spoločnosť GUMEX SK ako predávajúci s účinnosťou od 30.11.2017 ukončila predaj tovaru a poskytovanie služieb spotrebiteľom. Cieľovou skupinou pri predaji tovaru a poskytovaní služieb sú výhradne podnikatelia, t. j. osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania, a nie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ide napríklad o právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá atď. alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré zakúpený tovar použili na výkon podnikania). Spoločnosť GUMEX SK s účinnosťou od 30.11.2017 nevykonáva podnikateľskú činnosť kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti a od 30.11.2017 realizuje kúpu tovaru výhradne za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti.

II. Vymedzenie pojmov

1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru uvedenému a zobrazenému v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

2. Zmluvou o poskytnutí služby sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie služby kupujúcemu, uvedenej a zobrazenej v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

3. Predávajúcim resp. poskytovateľom sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk – obchodná spoločnosť GUMEX SK spol. s r.o..

4. Kupujúcim sa rozumie výhradne podnikateľ a to právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorý odoslal po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky www.gumex.sk. Vlastnou autorizáciou sa rozumie proces, v ktorom kupujúci vyplní svoje osobné údaje a vyplní údaje týkajúce sa objednávky. Vyhotovenie objednávky je výsostne v rukách kupujúceho.

5. Elektronickou objednávkou tovaru a / alebo služby sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci všetky požadované informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru a / alebo služieb z ponuky internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk, s cenou tohto tovaru a / alebo služby odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho pod doménou www.gumex.sk.

6. Tovarom a službami sa rozumejú produkty (tovar a / alebo služba) nachádzajúce sa v ponuke spoločnosti GUMEX pre nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk

7. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru, miesto určenia) sa rozumie miesto (adresa) uvedené kupujúcim v objednávke ako adresa doručenia tovaru.

8. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky tovaru a / alebo služby kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom a zároveň objednávateľ vzal na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov bez potreby udelenia súhlasu v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade, ak k týmto údajom pribudne ďalší údaj, objednávateľ udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s článkom 8 týchto VOP na základe osobitného formulára „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“. Pri registrácii zákazníka - objednávateľa do databázy predávajúceho priamo na predajni predávajúceho, bude zákazník poučený o podmienkach a spôsobe udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto VOP a zákazník osobne udelí súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poverený pracovník spoločnosti GUMEX SK vyznačí do systému predávajúceho.

2. . Pri objednávke vyberie zákazník tovar a / alebo službu z ponuky predávajúceho, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle. Kupujúci je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie. Kupujúci môže objednávku vykonať aj osobne v kamenných predajniach predávajúceho a to podľa pokynov zamestnancov predávajúceho, v takom prípade sa na objednávku nebudú vzťahovať ustanovenia o elektronickej objednávke.

3. Elektronická objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP, ktorý je určený predávajúcemu na prijatie v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jeho doručenia predávajúcemu. Márnym uplynutím tejto lehoty bez prijatia (akceptácie) objednávky predávajúcim, sa objednávka automaticky zruší, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

4. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu záväzným e-mailom o prijatí a potvrdení objednávky bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote podľa článku 3 ods. 3. týchto VOP. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia e-mailu predávajúceho o prijatí a potvrdení objednávky kupujúcemu. Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe týchto VOP, písomnej dohody oboch strán alebo zo zákonných dôvodov.

5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru a / alebo služby, ktorú považuje za pochybnú alebo neserióznu. Pochybnou alebo neserióznou objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie objednávka od kupujúceho, ktorý si nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach alebo pre neúplnosť, nejednoznačnosť alebo nepresnosť údajov v nej uvedených a pod. Predávajúci informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

6. . Kupujúci je oprávnený svoju objednávku zrušiť len do okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim v zmysle článku 3 ods. 4. týchto VOP.

7. Pre účely týchto VOP sa za objednávku považuje aj objednávka vyhotovená vo forme e-mailu a odoslaná na e-mailovú adresu predávajúceho, pričom e-mail musí obsahovať všetky základné náležitosti objednávky. E-mail objednávateľa je autorizovaný objednávateľom a pokiaľ spĺňa požadované náležitosti bude potvrdený potvrdzovacím e-mailom. Objednávka vo forme e-mailu musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Pri absencii súhlasu objednávateľa si predávajúci na účely spracovania osobných údajov, vyžiada súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľa pri potvrdení objednávky, inak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

8. Pre účely týchto VOP sa za objednávku považuje aj objednávka vyhotovená vo forme telefonického hovoru, pričom objednávateľ musí v telefonáte uviesť všetky povinné obsahové náležitosti objednávky. Predávajúci na základe telefonickej objednávky potvrdí objednávateľovi prijatie objednávky. Objednávateľ v tel. hovore autorizuje všetky nevyhnutné náležitosti objednávky, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Objednávka vo forme telefonického hovoru musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade ak objednávateľ nevysloví priamo súhlasu so spracovaním osobných údajov, predávajúci resp. osoba vybavujúca objednávku na účely spracovania osobných údajov vyzve objednávateľa na vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov objednávateľa, inak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

IV. Vrátenie zakúpeného tovaru

1. GUMEX SK umožňuje svojim zákazníkom vrátiť zakúpený tovar za nasledovných podmienok:

 • tovar k vráteniu musí byť nepoužitý, kompletný a musí byť v stave spôsobilom ďalšieho predaja.
 • vrátenie tovaru je možné do 30 dní od dátumu zakúpenia.
 • v  prípade vrátenia tovaru si GUMEX SK môže účtovať poplatok až do výšky 20% predajnej ceny u katalógového tovaru a až 50% predajnej ceny u tovaru upravovaného alebo vyrábaného na mieru. 

2. Vrátenie tovaru je poskytované ako služba tým, ktorí si ju dobrovoľne želajú využiť.

3. GUMEX SK si vyhradzuje právo vrátenie tovaru úplne odmietnuť.

V. Tolerancie

1. . Aby výrobky plnili požadovanú funkciu a bola zaručená ich spoľahlivá prevádzka, musia byť vyrobené v určitej presnosti. Presnosť sa vyjadruje tzv. (povolenou) výrobnou odchýlkou, často nazývanou ako "tolerancia". Pokiaľ skutočný rozmer výrobku leží v tzv. tolerančnom poli, je vyrobený správne. Štandardne sú tolerančné polia uvádzané vo výkresovej dokumentácii. Pokiaľ zákazník nestanoví žiadne tolerancie, má sa za to, že zákazník súhlasí s nižšie definovanými toleranciami:

1) Dĺžka hadíc, ktoré sú flexibilné, je meraná vždy v roztiahnutom stave

2) Rozdiel v celkovom množstve objednaného a fyzicky dodaného tovaru až do 10 % je prípustný a nemôže byť predmetom reklamácie. Fakturované množstvo vychádza zo skutočne dodaného množstva.
3) Presnosť použitých technológií (ploter a vodný lúč) je cca +/- 0,15 mm. Táto presnosť však nezohľadňuje ďalšie faktory ako druh a rovnorodosť rezaného materiálu, jeho hrúbku, tepelnú rozťažnosť a pod. Drsnosť rezu môže byť ovplyvnená navyše reznou rýchlosťou, použitým typom noža atď.

2. Rozmery, ktoré nie sú realizované v rámci našej výroby, sa riadia toleranciami deklarovanými naším dodávateľom vstupného materiálu. Na požiadanie zákazníka sú k dispozícii.

3. V prípade tvarových výrobkov je tolerancia hrúbky dielov taktiež definovaná dodávateľom vstupného materiálu, z ktorého sa diely vyrábajú. Na vyžiadanie zákazníka sú tolerancie k dispozícii.

4. Ak nie je písomne dohodnuté inak (napríklad vo výkresovej dokumentácii k objednávke, potvrdenie objednávky, faktúra a pod), je tolerancia tvrdosti u predávaných produktov +/- 10 % od nominálnej hodnoty

VI. Dokumentácia k tovaru a / alebo službe

1.V prípade, ak zákazník požaduje k tovaru a / alebo službe inú dokumentáciu, než akú je dodávateľ z legislatívneho hľadiska povinný dodať, musí túto požiadavku uviesť písomne v rámci záväznej objednávky. Neskôr nemusí byť požiadavke vyhovené. Poskytnutie dokumentácie môže byť zákazníkovi spoplatnené. Vo všeobecnosti sa jedná o rôzne prehlásenia, certifikáty, skúšobné správy a pod.

VII. Opravy

1. . Opravou je chápaný súbor operácií, ktorými je opotrebovaný alebo poškodený výrobok zákazníka vrátený do použiteľného stavu. Výrobkom určeným k oprave je opotrebovaný alebo poškodený výrobok, na ktorý sa už nevzťahovala záručná lehota alebo sa jedná o výrobok zakúpený u iného predajcu.

2. V prípade, že si zákazník želá na svojom výrobku vykonať opravu či výmenu a poskytne k oprave svoje vlastné komponenty, berie na vedomie, že na tieto komponenty, ich kvalitu či funkčnosť neposkytne GUMEX SK žiadnu záruku. Reklamácia nemôže byť uplatnená ani v prípade neskorších skrytých chýb.

3. Ak sa nepodarí vykonať opravu z technických alebo iných dôvodov, alebo ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, bude výrobok uvedený do pôvodného stavu iba v prípade, ak je to technicky možné a GUMEX SK si môže nárokovať uhradenie nákladov spojených s touto činnosťou.

4. GUMEX SK sa v rámci opravy zaväzuje ekologicky zlikvidovať vymenené chybné komponenty na náklady zákazníka, ak nepožaduje zákazník vrátenie chybných komponentov po vykonanej oprave.

5. Zákazník berie na vedomie, že GUMEX SK neručí za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s opravou výrobku, t.j. napríklad ušlý zisk.

VIII. Kúpna cena za tovar a / alebo službu a platobné podmienky

1. Kúpne ceny tovarov a / alebo služieb sú zverejnené na stránke internetového obchodu pod doménou www.gumex.sk s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je uplatňovaná predávajúcim podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záväzná je cena tovaru a / alebo služby zverejnená predávajúcim v čase odoslania objednávky kupujúcim. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Pokiaľ zákazník odoberá tovar pri ktorom je v popise na webových stránkach gumexu upozornenie na možné navýšenie ceny z dôvodu neštandardnej dĺžky, vyhradzujeme si právo zmeniť konečnú cenu. Toto navýšenie je obvykle 15%.  Na základe výslovnej dohody zmluvných strán kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (podľa faktúry) bez ohľadu na to, kedy bol tovar dodaný a odovzdaný kupujúcemu. Toto dojednanie zmluvných strán sa vzťahuje na všetky aj čiastkové dodávky tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane vlastníctva predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný:

2.1 zaplatiť kúpnu cenu za tovar v mene euro niektorým z nasledovných spôsobov platby, ktorý si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávke tovaru:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru na adrese pobočky spoločnosti GUMEX SK pobočka Bratislava: Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava; pobočka Žilina: Industry Park-PCHZ, M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina; pobočka Košice: Južná trieda 78, 040 01 Košice; pobočka Zvolen: Lučenecká cesta 3559, 960 01 Zvolen. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr pri odovzdaní tovaru predávajúcim a prevzatím tovaru kupujúcim (maximálna suma, ktorú je možné na jeden právny úkon uhradiť v hotovosti je suma 5.000,- Eur podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti).
 • na dobierku, pričom platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu priamo poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.
 • bankovým prevodom – zálohová platba – na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci zálohovú faktúru na základe elektronickej objednávky odoslanej kupujúcim, ktorú mu predávajúci doručí elektronicky spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre, t. j. najneskôr do 7 (slovom: sedem) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú. Tovar, ktorý nie je skladom, bude predávajúcim objednaný pre kupujúceho až po uhradení zálohovej faktúry.
 • bankovým prevodom na základe faktúry a po predchádzajúcej dohode s predávajúcim na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci faktúru na základe predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez ďalšieho upozornenia kupujúceho.

2.2 zaplatiť kúpnu cenu za službu v mene euro, a to spôsobom určeným v bode 2.1 týchto VOP. Služba, ktorá bude vykonaná na tovare, bude predávajúcim resp. poskytovateľovi služby poskytnutá na základe objednávky a kupujúcemu, resp. objednávateľovi služby bude dodaná v podobe tovaru, na ktorom je vykonaná objednaná služba (napr. osadenie hadíc koncovkami, rezanie hadíc na požadovanú dĺžku, tvarovanie tovaru a pod.).

3. Daňový doklad pri kúpe tovaru (vzťahuje sa aj na kúpu tovaru a objednávky konkrétnej služby) zasiela alebo odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, tento je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako doklad o kúpe tovaru, dodací a záručný list. Ku kúpnej cene tovaru alebo k cene za poskytnuté služby sa pripočítajú náklady dopravy, ak medzi predávajúcim a kupujúcim nebolo vopred dohodnuté inak. Informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese jeho objednávania, prepravné poplatky sú uvedené v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Výška týchto poplatkov závisí od zvoleného spôsobu dodania tovaru, jeho hmotnosti, výšky kúpnej ceny a spôsobu platby. V špecifických prípadoch sa môže výška ceny za dopravu zmeniť, o zmene výšky ceny za dopravu bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho a to ešte pred odoslaním tovaru alebo poskytnutej služby na miesto určenia.

IX. Dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na stránke internetového obchodu pod doménou www.gumex.sk pri zadávaní a odosielaní objednávky tovaru z možností ponúkaných predávajúcim. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:

 • osobný odber tovaru kupujúcim na pobočke Bratislava: Stará Ivanská cesta 1E, 821 04 Bratislava; pobočke Žilina: Industry Park-PCHZ, M.R. Štefánika 77, 010 01 Žilina; pobočke Košice: Južná trieda 78, 040 01 Košice; pobočke Zvolen: Lučenecká cesta 3559, 960 01 Zvolen.
 • odoslanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom rozvozu tovaru spoločnosťou GUMEX alebo externou prepravnou spoločnosťou (kuriér: GLS, GEIS). Ak má predávajúci povinnosť odoslať tovar na miesto dodania určené kupujúcim, platí, že tovar bol odovzdaný predávajúcim a dodaný kupujúcemu v čase jeho odovzdania na prepravu. Cena za dodanie tovaru týmto spôsobom je určená podľa aktuálneho sadzobníka dodávateľa a je jasne a zrozumiteľne viditeľná pri potvrdení objednávky. Cena za dodanie tovaru (cena dopravného) zahŕňa náklady na štandardné balenie zásielky a je kalkulovaná na základe hodnoty objednávky nasledovne:

 • výdajné miesta a výdajné boxy SK. Tento spôsob doručenia je automaticky ponúkaný pri neobjemnom tovare a výhradne pri objednaní cez e-shop www.gumex.sk a to za predpokladu, že objednávka splní parametre prepravcu pre použitie tejto služby. Pokiaľ je tovar skladom, je obvykle expedovaný nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Tento spôsob doručenia je možné využiť iba na kompletné dodanie objednávky, tzn. neumožňuje rozdeliť zásielky pri už vytvorenej objednávke na položky, ktoré sú skladovo nedostupné. Cena dopravného zahŕňa štandardné zabalenie zásielky a doručenie do výdajného miesta alebo výdajného boxu (samoobslužný box).

2. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim v hotovosti pri osobnom odbere alebo na dobierku. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry, v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho, ak je tovar skladom na niektorej pobočke predávajúceho v požadovanom množstve a požadovaných rozmeroch.

3. . V prípade dočasnej nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predlžiť lehotu uvedenú v článku 5 ods. 2 podľa týchto VOP o ďalších 14 (slovom: štrnásť) pracovných dní. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade ak sa lehota dodania neúmerne predĺži – to je o viac ako dodatočných 14 pracovných dní uvedených v predchádzajúcej vete, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim nie je možné, ak kupujúci potvrdí, že má záujem o dodanie tovaru alebo služby aj v neúmerne predĺženej lehote.

4. Pokiaľ nie je vopred dohodnuté inak, dodacie podmienky sa riadia systémom Incoterms 2010

5. V prípade nedostupnosti tovaru majúcej za následok nemožnosť jeho dodania, ku ktorému došlo až po potvrdení objednávky tovaru predávajúcim, súhlasí kupujúci s tým, že predávajúci mu pri bezodkladnom informovaní o tejto skutočnosti ponúkne tovar obdobného charakteru. Ak nebude kupujúci s navrhovanou zmenou objednávky súhlasiť v primeranej lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa jej doručenia a medzitým už došlo k zaplateniu kúpnej ceny, vráti mu predávajúci kúpnu cenu v lehote do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa doručenia zamietavej odpovede kupujúceho alebo od márneho uplynutia primeranej lehoty 10 (slovom: desiatich) dní.

6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

X. Prevzatie tovaru

1. . Tovar je pri jeho odoslaní na prepravu alebo pri osobnom prevzatí bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom / dodacom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a uviesť na prepravnom dokumente všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky a námietky kupujúceho nebudú predávajúcim akceptované.

2. Nebezpečenstvo škody, rýchleho zníženia akosti, rýchlej / náhodnej skazy a náhodného zhoršenia vlastností alebo použiteľnosti tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, kedy kupujúci preukázateľne prevezme všetky časti objednaného tovaru, t. j. písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom alebo v dôsledku tzv. vyššej moci.

XI. Reklamačný poriadok a záruka tovaru (záruka za akosť)

1. Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle nasledovného „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

2. Záručná doba tovaru, služby v prípade obchodnoprávneho vzťahu je 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom (záruka za akosť podľa ustanovení § 429 a nasl. Obchodného zákonníka) a / alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

3. Vady zjavné pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru písomne zaslať predávajúcemu resp. osobne uplatniť reklamáciu u predávajúcemu a to na adrese ktorejkoľvek pobočky spoločnosti GUMEX SK alebo e-mailom na adresu gumex@gumex.sk alebo vyplnením online formulára na internetových stránkach spoločnosti. Reklamácia musí obsahovať opis vád tovaru, IČO spoločnosti pre ktorú zákazník tovar odoberal, číslo objednávky, dátum dodania tovaru, druh a množstvo reklamovaného tovaru, dôvod reklamácie. Predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie. Ak je reklamácia kupujúcim uplatnená osobne, vydá mu predávajúci potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne predávajúci s kupujúcim zaslanie alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru a dokladu o kúpe nie je možné. Predmetom reklamácie sa stáva len tá časť tovaru, ktorú zákazník doručil spoločnosti GUMEX SK k reklamácii. Pokiaľ zákazník odovzdal spoločnosti GUMEX SK späť iba časť jemu dodaného tovaru, bude neodovzdaná časť tovaru považovaná za dodanú v bezchybnom stave, ak nebolo dohodnuté inak. Tovar musí byť čistý a kompletný.

4. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, má kupujúci právo:

 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 • požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 • odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi uvedenými nárokmi kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak kupujúci neoznámi včas voľbu svojho nároku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v určenej lehote, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

6. Pri uplatnení nároku na zľavu z kúpnej ceny kupujúcim, zľava zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

7. Predávajúci sa zaväzuje vydať kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiatich) dní odo dňa jej uplatnenia. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho, je kupujúci povinný v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk alebo v predajni na niektorej z pobočiek predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými predávajúci oboznámil kupujúceho pri dodaní tovaru. Rozdielnosť odtieňov farieb nemožno vzhľadom k individuálnemu vnímaniu farieb považovať za chybu. Toto neplatí v prípade, že je u ponúkaného produktu uvedená konkrétna farba podľa vzorkovníka RAL.

XII. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby predávajúceho v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a / alebo služby a kúpnej zmluvy (na účely evidencie kúpnych zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami, poskytnutia služby treťou osobou a pod.). Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Predávajúci uchováva nasledujúce osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, adresu sídla a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 4 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

3. V prípade nákupu tovaru osobne v prevádzkach predávajúceho je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom alebo jeho zástupcovi osobné údaje v podobe: mena, priezviska, dátumu narodenia a názvu podnikateľov, v mene ktorého fyzická osoba nakupuje. Tieto osobné údaje sú spracovávané v rámci čestného vyhlásenia na účely overenia totožnosti kupujúceho. Takéto spracovanie umožňuje ust. 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Čestné vyhlásenie obsahujúce vyššie uvedené údaje bude predávajúcim uchované po dobu 4 rokov od splnenia zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, a ak nebude zmluvný vzťah uzavretý po dobu 4 rokov od vyplnenia čestného vyhlásenia.

4. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe. Výnimku predstavujú dopravcovia, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru a ďalej spracovatelia, ktorými sú:

 • poskytovateľ informačného systému Business Logic s.r.o.
 • poskytovateľ informačného systému Helios Asseco Solution, a.s.
 • poskytovateľ marketingového softvéru Quanda International s.r.o.
 • poskytovateľ služby B-inside s.r.o.
 • poskytovateľ služieb k rozoslaniu tlačovín 5 P Agency, spol. s r.o.
 • prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

5. Na e-mailovú adresu kupujúceho (prípadne tel. č.) bude predávajúci zasielať obchodné oznámenia, ak to kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia sa môžu týkať len podobného tovaru či služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom - zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel spoločností GUMEX SK spracovávaná po dobu 4 rokov od posledného nákupu.

6. Kupujúci má podľa zákona o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať od predávajúceho informáciu, aké osobné údaje spracúva,
 • žiadať od predávajúceho vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u predávajúceho prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od predávajúceho vymazanie osobných údajov - výmaz predávajúci vykoná, pokiaľ tento výmaz nie je v rozpore s ods. 1 tohto článku a oprávnenými záujmami predávajúceho,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na GUMEX SK alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

7. Spoločnosť GUMEX SK ako platiteľ DPH musí postupovať v súlade s ust. § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Nie je teda možné vykonať vymazanie osobných údajov uvedených v daňových dokladoch.

XIII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. . Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti GUMEX SK pod doménou www.gumex.sk odo dňa ich zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru a / alebo služby kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, kúpnu cenu za tovar a / alebo službu uvedenú v ponuke predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk a prepravné a súvisiace poplatky vyčíslené v objednávke tovaru odoslanej kupujúcim, ktorú si objednávateľ overí v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. V potvrdení objednávky si objednávateľ overí celkovú cenu tovaru, resp. služby a všetky súvisiace poplatky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru a / alebo služby riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od predávajúceho úplné a zrozumiteľné informácie o tovare a / alebo službe, že týmto VOP a informáciám o tovare a / alebo službe v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru a / alebo služby, resp. kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 4 (slovom: štyroch) rokov.

5. Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení.

6. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, vrátane doručovania faktúr prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15. mája 2024

 

Tu si môžete stiahnuť pdf verziu obchodných podmienok.