Dokumentácia pre zákazníkov

V prípade, že náš odberateľ potrebuje na účely svoje alebo svojich koncových zákazníkov dokumentáciu k tovaru, výrobku alebo službe, ktoré od nás odoberá, sme schopní túto požiadavku splniť. Potrebujeme však, aby boli dodržané tieto 2 náležitosti:

1. Uvedenie konkrétneho typu dokumentácie k výrobku alebo službe

Nestačí oznámenie, že je potrebné vystaviť Vyhlásenie. Je potrebné uviesť presný názov vyhlásenia. Teda väčšinou zhody čoho s čím (s normou, s iným požiadavkou pod.). Existuje totiž viacero typov vyhlásení.

2. Potrebujeme mať avízo včas! To znamená už v čase objednávky alebo dopytu

Spätne oznámené požiadavky (po dodaní tovaru) nie je možné z logických dôvodov splniť.
 

Prehľad dokumentov

Katalógový (technický) list 

(Catalogue List/Sheet / Datasheet/Spec Sheet/ Material Data Sheet)
Zákazník získa tento dokument buď pomocou výberu objednávacieho kódu (osemčíslia) konkrétneho výrobku na našich webových stránkach, kedy sú mu ihneď k dispozícii všetky dostupné informácie, takže len vyberie pokyn „TISK PDF DOKUMENTU“:

 
Alebo si na našich webových stránkach zvolí dokument od dodávateľa, ktorý uvádza technické charakteristiky výrobku alebo materiálu. Kliknutím na príslušný odkaz si tak vyberie súbor na stiahnutie:


Vyhlásenie o zhode s objednávkou 

(Declaration of Compliance with the Order)
Dokument, v ktorom dodávateľ potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, bez toho, aby uvádzal akékoľvek výsledky skúšok.

Vyhlásenie o zhode s REACH 

(REACH Declaration)
Dokument, v ktorom dodávateľ potvrdzuje, že dodané výrobky obsahujúce určité chemické látky sú kontrolované podľa nariadenia Európskej únie. Cieľom REACH je zvýšenie ochrany verejného zdravia. Podniky musia preukazovať, že chemické látky použité vo výrobkoch sú bezpečné.

Vyhlásenie o zhode s RoHS 

(RoHS Declaration)
Dokument, v ktorom dodávateľ potvrdzuje, že dodané výrobky neobsahujú určité nebezpečné látky. Cieľom smernice RoHS je obmedziť používanie nebezpečných látok pri výrobe elektrických a elektronických zariadení, a tým prispieť k ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

Vyhlásenie o pôvode 

(Original Status Declaration)
Preukázanie krajiny pôvodu tovaru je základným predpokladom pre priznanie akéhokoľvek colného zvýhodnenia.

ES vyhlásenie o zhode 

(Declaration of Conformity for CE Marking)
Ide o písomné ubezpečenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov platných v SR a že bol dodržaný stanovený postup pri posudzovaní zhody. Postup pri posudzovaní zhody ustanovuje zákon 22/1997 Zb. v platnom znení a príslušné nariadenia vlády (NV). Vyhlásenie o zhode sa vydáva na výrobky v harmonizovanej sfére. Vydáva sa len na tzv. nebezpečné výrobky.              
V rámci spoločnosti GUMEX toto vyhlásenie vydávame len v prípade predaja kompletných dopravníkov, vybavených elektropohonom.

Vyhlásenie o spoplatnení obalov v systéme EKO – KOM 

Vyhlásenie o tom, že GUMEX uhradil poplatky za zabezpečenie spätného odberu a využitia obalového odpadu spoločnosti EKO-KOM. Zákazníkom je k dispozícii na našom webe TU

Poistenie firmy GUMEX pre prípad ujmy spôsobenej chybou výrobku

(Insurance/Civil Liability)
Ide o dokument, ktorý potvrdzuje, že je GUMEX poistený proti ujme (škode) spôsobenej dodaným tovarom alebo výrobkom.

Certifikát ISO 9001 

(Management Quality Certificate ISO)
Certifikát deklarujúci skutočnosť, že GUMEX má zavedený systém manažmentu kvality. Zákazníkom je k dispozícii na stiahnutie TU

Merný protokol 

(Dimensional Report)
Dokument, v ktorom výrobca potvrdzuje, že dodané výrobky sú v súlade s požiadavkami objednávky, a v ktorom uvádza výsledky skúšok na základe nešpecifikovanej kontroly. 

Správa o skúške prvej vzorky 

(Initial Sample Inspection Report)
Jedná sa o súhrn dokumentácie, ktorá je súčasťou procesu výroby vzoriek. Zadávateľ v nej požaduje preukázateľne doložiť, že dodávateľ je dlhodobo schopný poskytovať kvalitný výrobok alebo službu.

Protokol o skúške hydrostatickým tlakom 

(Test Report)
Dokument preukazujúci funkčnosť hadicovej zostavy z pohľadu pracovného tlaku a tlakotesnosti. Skúška je typická a vhodná pre aplikácie, kde môže hroziť ekologická ujma, ujma na zdraví alebo majetku. Skúška sa vykonáva podľa normy STN EN ISO 1402. Detailné informácie sú k dispozícii na našich webových stránkach TU

Protokol o elektrickej vodivosti hadicovej zostavy

(Electrical Conductivity Report)
Dokument preukazujúci vodivosť osadenej hadicovej zostavy podľa požiadaviek zákazníka. Podrobné informácie sú uvedené na našich webových stránkach TU

Bezpečnostný list 

(Material Safety Data Sheet)
Ide o súbor informácií (bezpečnostných, ekologických, toxikologických, právnych ...) pre nakladanie s nebezpečnými látkami/zmesami.