Výbušná pravda o hadiciach

Tiež sa domnievate, že všetky gumové hadice sú automaticky nevodivé, pretože kaučuk je nevodivý materiál? Radšej vás rýchlo vyvedieme z omylu!

Prečo dochádza k vzniku statickej elektriny v GUMOVÝCH hadiciach?

Pri pohybe prepravovaného média hadicou do seba jeho molekuly navzájom narážajú a môže dôjsť k vzniku elektrického náboja. Ten sa zvyšuje spolu s rýchlosťou toku materiálu, s dĺžkou hadicovej zostavy, s celkovým objemom materiálu a s hrubosťou (zrnitosťou) transportovaného média.

Každá hadica, ktorú výrobca deklaruje ako elektricky vodivú, má túto vlastnosť uvedenú na príslušnom katalógovom liste.

Všeobecné dôvody vzniku statickej elektriny v hadiciach, spôsoby riešenia

V praxi existujú najmenej tri hlavné dôvody, kedy môže dôjsť k vzniku výboja statickej elektriny z hadice. Jednak vtedy, keď je štandardná nevodivá hadica nesprávne používaná na transport výbušného média. V nebezpečných priemyselných odvetviach by nevodivé hadice nemali byť používané na transport potenciálne horľavých kvapalín alebo výbušného prachu.

Ďalším dôvodom výboja statickej elektriny z hadíc býva pripojenie vodivej hadice alebo prepojených častí vodivej hadice k vákuovému tankeru alebo k cestnej cisterne, ktoré nemajú overené statické uzemnenie.

Tretím najčastejším dôvodom statických iskrových výbojov z hadíc je to, že sa vodivé zložky štruktúry hadice počas normálnej činnosti izolujú. Hromadenie elektrostatického náboja na vodivých kovových častiach hadice, čo sú najmä spojky alebo trysky, je obzvlášť významné, pretože tieto súčiastky sú počas pracovného procesu najbližšie k akýmkoľvek horľavým výparom alebo prachu.

Kvôli prerušeným spojovacím drôtom alebo vade na konštrukcií hadice je možné, že sa jedna alebo viac vodivých súčastí hadice (tzn. koncovka, výstužná špirála, duša a obal) elektricky izoluje. Ak je potom hadicou vedená kvapalina s nízkou vodivosťou, môžu tieto súčasti akumulovať elektrostatický náboj, ktorý vedie k vzniku iskier. Preto má byť pravidelne kontrolovaná elektrická kontinuita hadice.

Dokážeme zabezpečiť, aby bol požadovaný kus hadice s osadenou koncovkou vodivý, a to za splnenia 2 podmienok:

 1. Samotná konštrukcia hadice umožňuje viesť elektrický výboj.
 2. Koncovka musí byť vodivá.

Na čo slúži vodivosť

Elektrická vodivosť je vyžadovaná, ak trením pevných častíc alebo niektorých kvapalín (napr. pohonné látky) vzniká elektrický náboj na hadici a existuje riziko výbuchu alebo požiaru vplyvom náhleho vybitia (iskry). Pridávaním rôznych prímesí sa gumové zmesi stávajú vodivými. Aby bolo možné odviesť elektrický náboj, používajú sa elektricky vodivé gumové zmesi a prípadne vodivé materiály (medené lanko, špirála, oceľový oplet).

Elektrická vodivosť medzi koncovkami

Elektrická vodivosť hadice je zaistená, ak je medzi koncovkami bezprostredné vodivé spojenie vodičom (napr. kovovým lankom).

Následky nedostatočnej ochrany hadice voči statickej elektrine

V prípade, že hadicou preteká médium s nízkou vodivosťou, bude sa elektrický náboj kumulovať na vnútornej stene hadice. Rýchlosť kumulácie náboja rastie s rastúcim prietokom. Náboj môže rásť rýchlejšie, než je jeho odvod stenou hadice do iných uzemnených častí inštalácie. 

V okamihu dosiahnutia kritického náboja dôjde k prudkému výboju, ktorý môže mať rôzny priebeh: 

 • vybitie do opletu
 • vznik elektrického oblúka s vysokou teplotou, ktorý spôsobí vznik mikrootvoru v stene hadice.

Vznik iskry na povrchu hadice s dostatočnou energiou môže viesť tiež: 

 • k náhlemu zapáleniu média
 • prípadne k vybitiu do iných častí zariadenia alebo do osôb majúcich kontakt s hadicou.

Upozornenie

Gumy majú tendenciu meniť svoje elektrické vlastnosti s rastúcou dobou používania a opotrebením!

Pre našich zákazníkov vykonávame meranie elektrickej vodivosti u nás zakúpených hadíc.

 

zdroje informácií:

https://www.semperflex.com/de/industrieschlaeuche/technische-informationen/elektrische-eigenschaften/
https://www.newson-gale.co.uk/faq-items/static-electricity-on-hoses-26/
https://www.hoseandfittingsetc.com/our-blog/bid/88001/Electrical-Properties-of-Rubber-Hose

Tiež sa domnievate, že všetky gumové hadice sú automaticky nevodivé, pretože kaučuk je nevodivý materiál? Radšej vás rýchlo vyvedieme z omylu!

Prečo dochádza k vzniku statickej elektriny v GUMOVÝCH hadiciach?

Pri pohybe prepravovaného média hadicou do seba jeho molekuly navzájom narážajú a môže dôjsť k vzniku elektrického náboja. Ten sa zvyšuje spolu s rýchlosťou toku materiálu, s dĺžkou hadicovej zostavy, s celkovým objemom materiálu a s hrubosťou (zrnitosťou) transportovaného média.

Každá hadica, ktorú výrobca deklaruje ako elektricky vodivú, má túto vlastnosť uvedenú na príslušnom katalógovom liste.

Všeobecné dôvody vzniku statickej elektriny v hadiciach, spôsoby riešenia

V praxi existujú najmenej tri hlavné dôvody, kedy môže dôjsť k vzniku výboja statickej elektriny z hadice. Jednak vtedy, keď je štandardná nevodivá hadica nesprávne používaná na transport výbušného média. V nebezpečných priemyselných odvetviach by nevodivé hadice nemali byť používané na transport potenciálne horľavých kvapalín alebo výbušného prachu.

Ďalším dôvodom výboja statickej elektriny z hadíc býva pripojenie vodivej hadice alebo prepojených častí vodivej hadice k vákuovému tankeru alebo k cestnej cisterne, ktoré nemajú overené statické uzemnenie.

Tretím najčastejším dôvodom statických iskrových výbojov z hadíc je to, že sa vodivé zložky štruktúry hadice počas normálnej činnosti izolujú. Hromadenie elektrostatického náboja na vodivých kovových častiach hadice, čo sú najmä spojky alebo trysky, je obzvlášť významné, pretože tieto súčiastky sú počas pracovného procesu najbližšie k akýmkoľvek horľavým výparom alebo prachu.

Kvôli prerušeným spojovacím drôtom alebo vade na konštrukcií hadice je možné, že sa jedna alebo viac vodivých súčastí hadice (tzn. koncovka, výstužná špirála, duša a obal) elektricky izoluje. Ak je potom hadicou vedená kvapalina s nízkou vodivosťou, môžu tieto súčasti akumulovať elektrostatický náboj, ktorý vedie k vzniku iskier. Preto má byť pravidelne kontrolovaná elektrická kontinuita hadice.

Dokážeme zabezpečiť, aby bol požadovaný kus hadice s osadenou koncovkou vodivý, a to za splnenia 2 podmienok:

 1. Samotná konštrukcia hadice umožňuje viesť elektrický výboj.
 2. Koncovka musí byť vodivá.

Na čo slúži vodivosť

Elektrická vodivosť je vyžadovaná, ak trením pevných častíc alebo niektorých kvapalín (napr. pohonné látky) vzniká elektrický náboj na hadici a existuje riziko výbuchu alebo požiaru vplyvom náhleho vybitia (iskry). Pridávaním rôznych prímesí sa gumové zmesi stávajú vodivými. Aby bolo možné odviesť elektrický náboj, používajú sa elektricky vodivé gumové zmesi a prípadne vodivé materiály (medené lanko, špirála, oceľový oplet).

Elektrická vodivosť medzi koncovkami

Elektrická vodivosť hadice je zaistená, ak je medzi koncovkami bezprostredné vodivé spojenie vodičom (napr. kovovým lankom).

Následky nedostatočnej ochrany hadice voči statickej elektrine

V prípade, že hadicou preteká médium s nízkou vodivosťou, bude sa elektrický náboj kumulovať na vnútornej stene hadice. Rýchlosť kumulácie náboja rastie s rastúcim prietokom. Náboj môže rásť rýchlejšie, než je jeho odvod stenou hadice do iných uzemnených častí inštalácie. 

V okamihu dosiahnutia kritického náboja dôjde k prudkému výboju, ktorý môže mať rôzny priebeh: 

 • vybitie do opletu
 • vznik elektrického oblúka s vysokou teplotou, ktorý spôsobí vznik mikrootvoru v stene hadice.

Vznik iskry na povrchu hadice s dostatočnou energiou môže viesť tiež: 

 • k náhlemu zapáleniu média
 • prípadne k vybitiu do iných častí zariadenia alebo do osôb majúcich kontakt s hadicou.

Upozornenie

Gumy majú tendenciu meniť svoje elektrické vlastnosti s rastúcou dobou používania a opotrebením!

Pre našich zákazníkov vykonávame meranie elektrickej vodivosti u nás zakúpených hadíc.

 

zdroje informácií:

https://www.semperflex.com/de/industrieschlaeuche/technische-informationen/elektrische-eigenschaften/
https://www.newson-gale.co.uk/faq-items/static-electricity-on-hoses-26/
https://www.hoseandfittingsetc.com/our-blog/bid/88001/Electrical-Properties-of-Rubber-Hose

Chcete sa poradiť?

Máte otázku? Sme tu pre vás!

Zavolajte: +421 249 683 813

Napíšte: gumex@gumex.sk

?