Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
www.gumex.sk

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „VOP“) platia pri nákupe tovarov a / alebo služieb v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk, prevádzkovateľom ktorého je spoločnosť s ručením obmedzeným GUMEX SK, spol. s r. o., so sídlom Studená 5, Bratislava, PSČ: 821 04, IČO: 36 366 811, DIČ: 2022198959, IČ DPH: SK 2022198959, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4049/B (ďalej len ako „GUMEX SK“ alebo len ako „predávajúci“ alebo len ako „dodávateľ“).

2. Adresa elektronickej pošty predávajúceho je bratislava@gumex.sk. Adresa elektronickej pošty na pobočky predávajúceho: bratislava@gumex.sk, zilina@gumex.sk, kosice@gumex.sk, telefónne číslo predávajúceho je +421 (0)2 4968 3801 a telefónne číslo na jednotlivé pobočky: +421 (0)2 4968 3801 , +421 (0)41 2420 010, +421 (0)55 2903 710, pričom tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

3. Tieto VOP, ako súčasť objednávky tovaru a / alebo služby a uzatvorenej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytnutí služby, upravujú vzťahy medzi spoločnosťou GUMEX SK, spol. s r. o. ako predávajúcim tovaru, resp. poskytovateľom služby na jednej strane a kupujúcim na strane druhej, bližšie vymedzujú ich vzájomné práva a povinnosti.

4. Ustanovenia článku 7 týchto VOP s názvom Reklamačný poriadok, záruka obsahujú 3 typy úpravy a to 1. osobitnú úpravu pre spotrebiteľov, 2. osobitnú úpravu pre osoby, ktoré nie sú spotrebiteľom a 3. spoločnú úpravu.

5. Ustanovenia článku 8 týchto VOP s názvom Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru sa vzťahuje výlučne na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Nevzťahujú sa na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania, a teda nie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom).

6. Pre osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania, a nie pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (ide napríklad o právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá atď. alebo podnikajúce fyzické osoby, ktoré zakúpený tovar použili na výkon podnikania a teda súhrnne kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom platí, že zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služieb a odstúpenie od zmluvy sa bude spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „Obchodný zákonník“).

7. Predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú mu známe.

8. Predávajúci pred uzatvorením zmluvy informoval kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom o možnosti a podmienkach riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, predávajúci zároveň uvádza na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporu, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Článok 2
Vymedzenie pojmov

1. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru uvedenému a zobrazenému v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

2. Zmluvou o poskytnutí služby sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie služby kupujúcemu, uvedenej a zobrazenej v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

3. Predávajúcim resp. poskytovateľom sa rozumie prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk – obchodná spoločnosť GUMEX SK spol. s r.o..

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetovej stránky www.gumex.sk. Vlastnou autorizáciou sa rozumie proces, v ktorom kupujúci vyplní svoje osobné údaje a vyplní údaje týkajúce sa objednávky. Vyhotovenie objednávky je výsostne v rukách kupujúceho.

5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6. Elektronickou objednávkou tovaru a / alebo služby sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci všetky požadované informácie o kupujúcom a zoznam objednaného tovaru a / alebo služieb z ponuky internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk, s cenou tohto tovaru a / alebo služby odoslaný na e-mailovú adresu predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho pod doménou www.gumex.sk.

7. Tovarom a službami sa rozumejú produkty (tovar a / alebo služba) nachádzajúce sa v ponuke spoločnosti GUMEX pre nákup tovarov a služieb prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

8. Miestom plnenia zmluvy (dodania tovaru, miesto určenia) sa rozumie miesto (adresa) uvedené kupujúcim v objednávke ako adresa doručenia tovaru.

9. Reklamáciou je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Článok 3
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky tovaru a / alebo služby kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom a zároveň objednávateľ vzal na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov bez potreby udelenia súhlasu v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade, ak k týmto údajom pribudne ďalší údaj, objednávateľ udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s článkom 9 týchto VOP na základe osobitného formulára „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“. Pri registrácii zákazníka - objednávateľa do databázy predávajúceho priamo na predajni predávajúceho, bude zákazník poučený o podmienkach a spôsobe udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto VOP a zákazník osobne udelí súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poverený pracovník spoločnosti GUMEX SK, spol. s.r.o. vyznačí do systému predávajúceho.

2. Pri objednávke vyberie zákazník tovar a / alebo službu z ponuky predávajúceho, vyplní objednávkový formulár (všetky objednávkovým formulárom predpísané údaje a náležitosti) a objednávku odošle. Kupujúci je povinný pri vypĺňaní objednávkového formulára uviesť pravdivé, úplné a aktuálne údaje a informácie.

3. Elektronická objednávka je návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP, ktorý je určený predávajúcemu na prijatie v lehote 5 (slovom: piatich) dní odo dňa jeho doručenia predávajúcemu. Márnym uplynutím tejto lehoty bez prijatia (akceptácie) objednávky predávajúcim, sa objednávka automaticky zruší, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

4. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu záväzným e-mailom o prijatí a potvrdení objednávky bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote podľa článku 3 ods. 3. týchto VOP. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia e-mailu predávajúceho o prijatí a potvrdení objednávky kupujúcemu. Uzavretú kúpnu zmluvu možno meniť alebo zrušiť len na základe týchto VOP, písomnej dohody oboch strán alebo zo zákonných dôvodov.

5. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku tovaru a / alebo služby, ktorú považuje za pochybnú alebo neserióznu. Pochybnou alebo neserióznou objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie objednávka od kupujúceho, ktorý si nesplnil povinnosti pri predchádzajúcich objednávkach alebo pre neúplnosť, nejednoznačnosť alebo nepresnosť údajov v nej uvedených a pod. Predávajúci informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky odoslaním elektronickej pošty na emailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

6. Kupujúci, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom), je oprávnený svoju objednávku zrušiť len do okamihu potvrdenia objednávky predávajúcim v zmysle článku 3 ods. 4. týchto VOP. Na kupujúceho, ktorý nakupuje tovar za účelom výkonu zamestnania, povolania alebo podnikania (kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom) sa nevzťahujú ustanovenia o možnosti bezdôvodného vrátenia objednaného tovaru do 14 dní. Vrátenie tovaru musí byť odôvodnené vadnosťou dodaného tovaru alebo služby a uskutočnené v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Pre účely týchto VOP sa za objednávku považuje aj objednávka vyhotovená vo forme e-mailu a odoslané na e-mailovú adresu predávajúceho, pričom e-mail musí obsahovať všetky základné náležitosti objednávky. E-mail objednávateľa je autorizovaný objednávateľom a pokiaľ spĺňa požadované náležitosti bude potvrdený potvrdzovacím e-mailom. Objednávka vo forme e-mailu musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Pri absencii súhlasu objednávateľa si predávajúci na účely spracovania osobných údajov, vyžiada súhlas so spracovaním osobných údajov objednávateľa pri potvrdení objednávky, inak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

6. Pre účely týchto VOP sa za objednávku považuje aj objednávka vyhotovená vo forme telefonického hovoru, pričom objednávateľ musí v telefonáte uviesť všetky povinné obsahové náležitosti objednávky. Predávajúci na základe telefonickej objednávky potvrdí objednávateľovi prijatie objednávky. Objednávateľ v tel. hovore autorizuje všetky nevyhnutné náležitosti objednávky, vrátane súhlasu so spracovaní osobných údajov. Objednávka vo forme telefonického hovoru musí obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade ak objednávateľ nevysloví priamo súhlasu so spracovaním osobných údajov, predávajúci resp. osoba vybavujúca objednávku na účely spracovania osobných údajov vyzve objednávateľa na vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov objednávateľa, inak sa na spracovanie osobných údajov vzťahuje ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov.

Článok 4
Kúpna cena za tovar a / alebo službu a platobné podmienky

1. Kúpne ceny tovarov a / alebo služieb sú zverejnené na stránke internetového obchodu pod doménou www.gumex.sk s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len ako „DPH“), pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je uplatňovaná predávajúcim podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Záväzná je cena tovaru a / alebo služby zverejnená predávajúcim v čase odoslania objednávky kupujúcim. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. V kúpnej cene služby nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny kupujúcim a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Na základe výslovnej dohody zmluvných strán kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny (podľa faktúry) bez ohľadu na to, kedy bol tovar dodaný a odovzdaný kupujúcemu. Toto dojednanie zmluvných strán sa vzťahuje na všetky aj čiastkové dodávky tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť všetky nevyhnutné opatrenia k ochrane vlastníctva predávajúceho.

2. Kupujúci je povinný:

2.1 zaplatiť kúpnu cenu za tovar v mene euro niektorým z nasledovných spôsobov platby, ktorý si kupujúci zvolí a vyznačí v objednávke tovaru:

 • a) v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru na adrese pobočky spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. pobočka Bratislava: Studená 5 (vchod z ulice Krajná) 821 04 Bratislava - Zlaté Piesky; pobočka Žilina: Industry Park-PCHZ, M. R. Štefánika 77, 010 01 Žilina; pobočka Košice: Ukrajinská 58, 040 18 Košice – vjazd do areálu z ulice Slanecká. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu najneskôr pri odovzdaní tovaru predávajúcim a prevzatím tovaru kupujúcim (maximálna suma, ktorú je možné na jeden právny úkon uhradiť v hotovosti je suma 5000,- Eur podľa zákona o obmedzení platieb v hotovosti); 
 • b) na dobierku, pričom platí, že kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady dopravy najneskôr pri doručení tovaru kupujúcemu priamo poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi; 
 • c) bankovým prevodom – zálohová platba – na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci zálohovú faktúru na základe elektronickej objednávky odoslanej kupujúcim, ktorú mu predávajúci doručí elektronicky spolu s potvrdením o prijatí objednávky. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre, t. j. najneskôr do 7 (slovom: sedem) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, považuje sa objednávka kupujúceho za zrušenú. Tovar, ktorý nie je skladom, bude predávajúcim objednaný pre kupujúceho až po uhradení zálohovej faktúry; 
 • d) bankovým prevodom na základe faktúry a po predchádzajúcej dohode s predávajúcim na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho. V tomto prípade vystaví predávajúci faktúru na základe predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady dopravy predávajúcemu v lehote splatnosti uvedenej na faktúre. Kúpna cena za tovar sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho. Ak predávajúci neobdrží v lehote splatnosti úhradu kúpnej ceny za tovar na svoj bankový účet, má predávajúci právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez ďalšieho upozornenia kupujúceho.

2.2 zaplatiť kúpnu cenu za službu v mene euro, a to spôsobom určeným v bode 2.1 týchto VOP. Služba, ktorá bude vykonaná na tovare, bude predávajúcim resp. poskytovateľovi služby poskytnutá na základe objednávky a kupujúcemu, resp. objednávateľovi služby bude dodaná v podobe tovaru, na ktorom je vykonaná objednaná služba (napr. osadenie hadíc koncovkami, rezanie hadíc na požadovanú dĺžku, tvarovanie tovaru a pod.).

3. Daňový doklad pri kúpe tovaru (vzťahuje sa aj na kúpu tovaru a objednávky konkrétnej služby) zasiela alebo odovzdá predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, tento je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako doklad o kúpe tovaru, dodací a záručný list. Ku kúpnej cene tovaru alebo k cene za poskytnuté služby sa pripočítajú náklady dopravy, ak medzi predávajúcim a kupujúcim nebolo vopred dohodnuté inak. Informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese jeho objednávania, prepravné poplatky sú uvedené v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim. Výška týchto poplatkov závisí od zvoleného spôsobu dodania tovaru, jeho hmotnosti, výšky kúpnej ceny a spôsobu platby. V špecifických prípadoch sa môže výška ceny za dopravu zmeniť, o zmene výšky ceny za dopravu bude predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho a to ešte pred odoslaním tovaru alebo poskytnutej služby na miesto určenia.

Článok 5
Dodanie tovaru

1. Spôsob dodania tovaru si zvolí kupujúci na stránke internetového obchodu pod doménou www.gumex.sk pri zadávaní a odosielaní objednávky tovaru z možností ponúkaných predávajúcim. Spôsoby dodania tovaru sú nasledovné:

 • a) osobný odber tovaru kupujúcim na: pobočke Bratislava: Studená 5 (vchod z ulice Krajná) 821 04 Bratislava - Zlaté Piesky; pobočke Žilina: Industry Park-PCHZ, M.R.Štefánika 77, 010 01 Žilina; pobočke Košice: Ukrajinská 58, 040 18 Košice– vjazd do areálu z ulice Slanecká;
 • b) odoslanie tovaru kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti spolupracujúcej s predávajúcim (kuriér: GLS, GEIS). Ak má predávajúci povinnosť odoslať tovar na miesto dodania určené kupujúcim, platí, že tovar bol odovzdaný predávajúcim a dodaný kupujúcemu v čase jeho odovzdania na prepravu. Cena za dodanie tovaru týmto spôsobom je určená podľa aktuálneho sadzobníka dodávateľa a je jasne a zrozumiteľne viditeľná pri potvrdení objednávky.

2. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim v hotovosti pri osobnom odbere alebo na dobierku. Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar alebo umožniť mu osobné vyzdvihnutie tovaru na svojom predajnom mieste najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) pracovných dní odo dňa uhradenia celej kúpnej ceny na základe zálohovej faktúry, v prípadoch zvolenia spôsobu platby za tovar kupujúcim bankovým prevodom na účet predávajúceho alebo vkladom na účet predávajúceho, ak je tovar skladom na niektorej pobočke predávajúceho v požadovanom množstve a požadovaných rozmeroch.

3. V prípade dočasnej nedostupnosti tovaru alebo predĺženia dodacej lehoty nezávisle od vôle predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo predlžiť lehotu uvedenú v článku 5 ods. 2 podľa týchto VOP o ďalších 14 (slovom: štrnásť) pracovných dní. O tejto skutočnosti je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. V prípade ak sa lehota dodania neúmerne predĺži – to je o viac ako dodatočných 14 pracovných dní uvedených v predchádzajúcej vete, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim nie je možné, ak kupujúci potvrdí, že má záujem o dodanie tovaru alebo služby aj v neúmerne predĺženej lehote.

4. V prípade nedostupnosti tovaru majúcej za následok nemožnosť jeho dodania, ku ktorému došlo až po potvrdení objednávky tovaru predávajúcim, súhlasí kupujúci s tým, že predávajúci mu pri bezodkladnom informovaní o tejto skutočnosti ponúkne tovar obdobného charakteru. Ak nebude kupujúci s navrhovanou zmenou objednávky súhlasiť v primeranej lehote 10 (slovom: desiatich) dní odo dňa jej doručenia a medzitým už došlo k zaplateniu kúpnej ceny, vráti mu predávajúci kúpnu cenu v lehote do 15 (slovom: pätnástich) dní odo dňa doručenia zamietavej odpovede kupujúceho alebo od márneho uplynutia primeranej lehoty 10 (slovom: desiatich) dní.

5. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

Článok 6
Prevzatie tovaru

1. Tovar je pri jeho odoslaní na prepravu alebo pri osobnom prevzatí bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a uviesť na prepravnom dokumente všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie zásielky a námietky kupujúceho nebudú predávajúcim akceptované.

2. Nebezpečenstvo škody, rýchleho zníženia akosti, rýchlej / náhodnej skazy a náhodného zhoršenia vlastností alebo použiteľnosti tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, kedy kupujúci preukázateľne prevezme všetky časti objednaného tovaru, t. j. písomne potvrdí prevzatie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky zavinené poštovým doručovateľom alebo kuriérom alebo v dôsledku tzv. vyššej moci.

Článok 7
Reklamačný poriadok a záruka tovaru

1. Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle nasledovného „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk.

2. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ vzťahujú sa na kúpu ustanovenia Občianskeho zákonníka. Záručná doba tovaru, služby v prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je v zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „Občiansky zákonník“) stanovená na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom a / alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. V prípade, ak je kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vzťahujú sa na kúpu ustanovenia Obchodného zákonníka. Záručná doba tovaru, služby v prípade obchodnoprávneho vzťahu je 12 (slovom: dvanásť) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo výrobcom (záruka za akosť podľa ustanovení § 429 a nasl. Obchodného zákonníka) a / alebo predávajúcim (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, s čím kupujúci vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas.

4. Vady zjavné pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí kupujúci reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru písomne zaslať predávajúcemu resp. osobne uplatniť reklamáciu u predávajúcemu a to na adrese ktorejkoľvek pobočky spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. alebo e-mailom na adresu: ktorejkoľvek pobočky spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. reklamáciu obsahujúcu opis vád tovaru. Predávajúci elektronicky potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie. Ak je reklamácia kupujúcim uplatnená osobne, vydá mu predávajúci potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie kupujúcemu najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne predávajúci s kupujúcim zaslanie alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru a dokladu o kúpe nie je možné. Tovar musí byť čistý a kompletný.

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, ktoré právo zo svojich práv uvedených v článku 7 ods. 5 týchto VOP uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 250/2007 Z. z.“) ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.

8. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. (t. j. Slovenská obchodná inšpekcia.) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Platforma riešenia sporov online („RSO“) tvorí jednotné miesto, na ktorom môže spotrebiteľ alebo predávajúci podávať sťažnosti a podnety. Sťažnosti a podnety sa budú podávať prostredníctvom formuláru, ktorý je dostupný na webe: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

10. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, má kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom právo

 • a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, 
 • b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 
 • c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 
 • d) odstúpiť od zmluvy.

Voľba medzi uvedenými nárokmi kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak kupujúci neoznámi včas voľbu svojho nároku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

11. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v určenej lehote, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.

12. Pri uplatnení nároku na zľavu z kúpnej ceny kupujúcim, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

13. Predávajúci sa zaväzuje vydať kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa jej uplatnenia. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho, je kupujúci povinný v lehote 15 (slovom: pätnástich) dní prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

14. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk alebo v predajni na niektorej z pobočiek predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok kupujúceho na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými predávajúci oboznámil kupujúceho pri dodaní tovaru.

Článok 8
Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo do 14 (slovom: štrnástich) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený kupujúcim musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný spolu s príslušenstvom, zabalený a musia byť k nemu priložené všetky dokumenty vrátane dokladu o kúpe. Kupujúci ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. (napr. predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby atď.).

2. Ak sa kupujúci, ktorý je spotrebiteľom rozhodne vrátiť tovar podľa článku 8 ods. 1. týchto VOP, je povinný:

 • a) písomne zaslať predávajúcemu odstúpenie od zmluvy, uviesť dátum a číslo objednávky a číslo účtu pre vrátenie peňazí, a
 • b) najneskôr do 14 (slovom: do štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla spoločnosti predávajúceho s použitím vhodného balenia, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy) alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu na predajnom mieste podľa článku 5 ods. 1 písm. a) týchto VOP.

3. Predávajúci je povinný za splnenia podmienok podľa článku 8 ods. 1. a 2. týchto VOP kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:

 • a) prevziať tovar, 
 • b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy celú kúpnu cenu zaplatenú za tovar a / alebo celú cenu zaplatenú za službu bankovým (bezhotovostným) prevodom na účet uvedený kupujúcim v odstúpení od zmluvy alebo na rovnaký účet, z ktorého bola platba za tovar a / alebo službu uskutočnená alebo na adresu kupujúceho, ako rovnako i všetky ostatné platby, ktoré od kupujúceho prijal na základe objednávky tovaru a / alebo služby, resp. kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z., úplné znenie zákona č. 102/2014 Z. z. a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. sú kupujúcemu prístupné pred tým, ako odošle objednávku na webovej stránke pod doménu www.gumex.sk.

5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo rýchlej skaze. (napríklad narezanie hadíc, alebo iné úpravy na základe osobitných požiadaviek).

7. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Článok 9
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby predávajúceho v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a / alebo služby a kúpnej zmluvy (na účely evidencie kúpnych zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami, poskytnutia služby treťou osobou a pod.). Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci odoslaním objednávky tovaru a / alebo služby dobrovoľne udeľuje súhlas predávajúcemu na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o svojej osobe alebo o tretej osobe v poskytnutom rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo,) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“), a to na dobu platnosti kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytnutí služby, maximálne na dobu 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín výlučne v súvislosti s plnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci stlačením tlačidla s označením „Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.“ na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas (osobitný formulár súhlasu) so spracovaním osobných údajov.

3. Kupujúci môže predávajúceho kedykoľvek písomne požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o jeho osobe, písomným prejavom vôle adresovaným predávajúcim môže kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe a môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti GUMEX SK, spol. s r.o. pod doménou www.gumex.sk odo dňa ich zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené kúpne zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru a / alebo služby kupujúcim.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, kúpnu cenu za tovar a / alebo službu uvedenú v ponuke predávajúceho v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk a prepravné a súvisiace poplatky vyčíslené v objednávke tovaru odoslanej kupujúcim, ktorú si objednávateľ overí v potvrdení objednávky zo strany predávajúceho. V potvrdení objednávky si objednávateľ overí celkovú cenu tovaru, resp. služby a všetky súvisiace poplatky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru a / alebo služby riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od predávajúceho úplné a zrozumiteľné informácie o tovare a / alebo službe, že týmto VOP a informáciám o tovare a / alebo službe v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru a / alebo služby, resp. kúpnu zmluvu v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 (slovom: piatich) rokov.

5. Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť predávajúceho je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, telefón: 02/ 58272 172; 02/58272 104.

6. Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení, Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, vrátane doručovania faktúr prostredníctvom elektronickej pošty, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

V Bratislave, dňa 30.09.2016

GUMEX SK, spol. s r. o.

Kategórie výrobkov

Košík

Nákupný košík 0

Jazyk

SK

Česká republika Slovensko Euroregion Německo

Novinky v produktoch

Zákaznícka sekcia

Vytvoriť nový účet