Ako správne používať sekundové lepidlá

Kyanoakrylátová sekundová lepidla jsou určena pro lepení malých a středních ploch. Použijete-li sekundové lepidlo, vytvoříte velmi pevný a spolehlivý spoj. Je ale třeba vybrat vhodný typ lepidla podle druhu lepených materiálů a dodržet základní postupy a doporučení.

Základní podmínky při lepení sekundovým lepidlem

1) Teplota, při které lepidlo nanášíte

 • Ideální teplota je 20 až 25°C.
 • Pokud jste v chladné dílně, v terénu, trvá vytvrzení déle.

2) Vzdušná vlhkost

 • Ideální je vzdušná vlhkost 60 - 70%.
 • Pokud je v okolním prostředí suchý vzduch, počítejte s delší dobou tvrzení.

3) Spojujte aktivní materiály

 • Z plastů se jedná o polární plasty – ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktivního materiálu (silikon, PE, PP, teflon) použijte aktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mění povrchové napětí materiálů před nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natřete na obě spojované plochy a necháte odpařit.
 • Po dobu 24 hodin od nanesení PRIMERU můžete spoje lepit sekundovým lepidlem

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideální povrch pro lepení je rovný povrch.
 • Na porézní nebo nerovné povrchy doporučujeme lepidla s vyšší viskozitou.
   

Lepidla na e-shopu

Doporučený pracovní postup

 • Povrch lepených dílů musí být zbavený mechanických nečistot, suchý a odmaštěný.
 • Při lepení postupujte po menších částech (maximálně cca 20 cm).
 • Lepidlo se nanáší pouze na jednu lepenou stranu.
 • Přiložte druhou stranu na polepenou plochu a postupně lepené plochy přitlačujte k sobě.
 • Lepené plochy k sobě pevně přitlačujte po dobu 20 až 30 sekund.
  U gelového typu lepidla nechte spoj zatížený až 2 minuty.
 • Plné zatížení lepeného spoje se doporučuje až po 24 hodinách.

A jak je to s viskozitou?

 • Viskozita udává hodnotu vnitřního tření v kapalině.
 • Čím více je kapalina viskóznější, tím obtížněji teče.
 • Viskozita se pohybuje od 9 mPa*s (velmi řídké lepidlo na kovy) až do 3000 mPa*s (nestéká, nevsakuje se do materiálu).

Kyanoakrylátové sekundové lepidlá sú určené na lepenie malých a stredných plôch. Ak použijete sekundové lepidlo, vytvoríte veľmi pevný a spoľahlivý spoj. Je ale potrebné vybrať vhodný typ lepidla podľa druhu lepených materiálov a dodržať základné postupy a odporúčania.

Základné podmienky pri lepení sekundovým lepidlom

1) Teplota, pri ktorej lepidlo nanášate

 • Ideálna teplota je20 až 25°C.
 • Ak ste v chladnej dielni, v teréne, trvá vytvrdnutie dlhšie.

2) Vzdušná vlhkosť

 • Ideálna je vzdušná vlhkosť 60 - 70%.
 • Pokiaľ je v okolitom prostredí suchý vzduch, počítajte s dlhšou dobou tvrdenia.

3) Spájajte aktívne materiály

 • Z plastov sa jedná o polárne plasty - ABS, PVC, polykarbonát, polyamid.
 • U neaktívneho materiálu (silikón, PE, PP, teflón) použiteaktivátor (PRIMER).
 • PRIMER mení povrchové napätie materiálov pred nanesením sekundového lepidla.
 • Aktivátor natrite na obe spájané plochy a necháte odpariť.
 • Po dobu 24 hodín od nanesenia PRIMERU môžete spoje lepiť sekundovým lepidlom

4) Vyberte vhodnou viskozitu

 • Ideálny povrch pre lepenie je rovný povrch.
 • Na pórovité alebo nerovné povrchy odporúčame lepidla s vyššou viskozitou.
   

Lepidla na e-shopu

Odporúčaný pracovný postup

 • Povrch lepených dielov musí byť zbavený mechanických nečistôt, suchý a odmastený.
 • Pri lepení postupujte po menších častiach (maximálne cca 20 cm).
 • Lepidlo sa nanáša len na jednu lepenú stranu.
 • Priložte druhú stranu na polepenú plochu a postupne lepené plochy pritláčajte k sebe.
 • Lepené plochy k sebe pevne pritláčajte po dobu 20 až 30 sekúnd.
  Pri gélovom type lepidla nechajte spoj zaťažený až 2 minúty.
 • Plné zaťaženie lepeného spoja sa odporúča až po 24 hodinách.

A ako je to s viskozitou?

 • Viskozita udáva hodnotu vnútorného trenia v kvapaline.
 • Čím viac je kvapalina viskóznejšia, tým ťažšie tečie.
 • Viskozita sa pohybuje od 9 mPa*s (veľmi riedke lepidlo na kovy) až do 3000 mPa * s (nesteká, nevsakuje sa do materiálu).

Produkty z článku