Ponuka tovaru a služieb je platná len pre registrovaných podnikateľov (firmy a živnostníkov). Pre zaslanie objednávky sa musíte prihlásiť.

Informácie k osobným údajom

VÝŇATOK ZO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
k častiam o osobných údajoch

Článok 3
Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky tovaru a / alebo služby kupujúci výslovne a bez akýchkoľvek výhrad potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito VOP, Reklamačným poriadkom v nich obsiahnutom a zároveň objednávateľ vzal na vedomie spracúvanie jeho osobných údajov bez potreby udelenia súhlasu v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul a adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa a v prípade, ak k týmto údajom pribudne ďalší údaj, objednávateľ udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s článkom 9 týchto VOP na základe osobitného formulára „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“. Pri registrácii zákazníka - objednávateľa do databázy predávajúceho priamo na predajni predávajúceho, bude zákazník poučený o podmienkach a spôsobe udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle týchto VOP a zákazník osobne udelí súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré poverený pracovník spoločnosti GUMEX SK, spol. s.r.o. vyznačí do systému predávajúceho.

Článok 9
Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby predávajúceho v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky tovaru a / alebo služby a kúpnej zmluvy (na účely evidencie kúpnych zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami, poskytnutia služby treťou osobou a pod.). Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci odoslaním objednávky tovaru a / alebo služby dobrovoľne udeľuje súhlas predávajúcemu na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o svojej osobe alebo o tretej osobe v poskytnutom rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo,) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“), a to na dobu platnosti kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytnutí služby, maximálne na dobu 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín výlučne v súvislosti s plnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci stlačením tlačidla s označením „Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.“ na webovej stránke pod doménou www.gumex.sk udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas (osobitný formulár súhlasu) so spracovaním osobných údajov.

3. Kupujúci môže predávajúceho kedykoľvek písomne požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o jeho osobe, písomným prejavom vôle adresovaným predávajúcim môže kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe a môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Prečítajte si celé znenie všeobecných obchodných podmienok.